Jun 9, 2008
89 Views

Bảo mật chống local với .htaccess

Written by

Tạo 1 file .htaccesss với nội dung sau và chèn vào các folder bạn muốn
thường thì sẽ cho vào các folder để giao diện hoặc upload.

Config tùy theo cách của bạn

<Files ~ “^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml)”>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
order allow,deny
<Files ~ “\.(php.xxx|asp|php|sphp|php3|php4|php5|phtml|cgi|pl|shtml|dhtml|js|txt|htaccess|exe|dat|html)$”>
deny from all
</files>
<files index.php> ( các files tren webhost của bạn )
allow from all
</files>
Article Tags:
· ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/