Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Bảo mật chống local với .htaccess

June 9, 2008Category : IT & Network

Tạo 1 file .htaccesss với nội dung sau và chèn vào các folder bạn muốn
thường thì sẽ cho vào các folder để giao diện hoặc upload.

Config tùy theo cách của bạn

<Files ~ “^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml)”>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
order allow,deny
<Files ~ “\.(php.xxx|asp|php|sphp|php3|php4|php5|phtml|cgi|pl|shtml|dhtml|js|txt|htaccess|exe|dat|html)$”>
deny from all
</files>
<files index.php> ( các files tren webhost của bạn )
allow from all
</files>
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top