Aug 28, 2008
99 Views

Bài tập: Windows Deployment Service

Written by

Test: 2 Máy có card boot room hỗ trợ preboot execution environment (PXE), 1 máy cài winserver 2008 đã nâng cấp DC gọi là SV1, 1 máy chưa cài HĐH gọi là Client

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server

Tại máy SV1 mở Server manager từ Admin tools , chuột phải Role, chọn Add role
chọn Next >Trong Select Server Role chọn DHCP server > next > next > đánh dấu vào địa chỉ ip hiện thời của SV1 > Next > Next > Trong Specify IPV4 chọn “Wins is not required for application on this network > next

Tại DHCP Scopes > chọn Add > điền info : name, start ip 100 tới end ip 200 subnet của 192.168.1  là 255.255.255.0 , default gateway là địa chỉ ip của modem, type subnet :wired, stick vào activate acopes >ok > next

Trong cửa sổ DHCPv6 chọn disable > next > next > install > close
Mở DHCP từ admin tool để kiểm tra

2. Cài đặt Windows Deployment Services

Tại máy SV1 mở Server manager từ Admin tools , chuột phải Role, chọn Add role
chọn Next >Trong Select Server Role chọn Win Deployment Services > next
Trong Role Services stick chọn Deployment và transport server > next > install

3. Cấu hình Windows Deployment Server (WDS)

Tại Admin tool mở WDS , mở server, chuột phải chọn WDS server  > Config server
Next> để mặc định path > Next > Yes tại system volum warning.
Ở DHCP Option 60 để mặc định ko tick vào lựa chọn nào > Next > Trong PXE Server chọn “Do not respond to any client computer” > Finish
Trong Config Complete bỏ stick ở Add image to the WDS now > Finish

4. Cấu hình Boot Image và Install Image

Mở WDS từ admin tool, mở server , mở WDS server > chuột phải Boot Image > Add Image > Chọn đường dẫn của file Boot.WIM > ở Image Metadata giữ nguyên mặc định > next > trong summary > next > Finish
Chuột phải vào Install Image > Add install Image > trong image group giữ mặc định > next > chọn đường dẫn tới filr install.WIM > Next> Finish

5. Tạo Answer File (SYSPREP.INF) và gỡ SID trên máy Client

Disjoin máy Client ra khỏi Domain
Giải nén các File trong DEPLOY.CAB (CD Source Windows XPSupportTools)
Chạy File setupmgr.exe để tạo Answer File SYSPREP.INF:

6. Tạo ảnh WIM

Cài AIK http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=53552 sau đó chuột phải vào boot image > add boot > add file winpe.win trong thư mục AIK Programs FilesWindows AIKToolsPEToolsx86
Chọn Window PE , chuột phải chọn Creat Capture Boot Image
Tại Client, F12 vào bootroom. Đánh lệnh wdscapture.exe để tạo Image, lưu Image lên máy Client, nếu lưu trực tiếp lên Server thường hay gặp lỗi
Làm theo hướng dẫn wizard

7. Cấu hình Client và kiểm tra kết quả

Chuyển chế độ boot trong Bios Setup : PXE
khi nhận được thông báo ấn F12 để bắt đầu qúa trình cài

Sau khi cài bị lỗi SID thì down load http://download.sysinternals.com/Files/NewSid.zip để change SID

Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/