May 20, 2011
128 Views

Cấu hình Multiple Remote Desktop sessions Windows Server 2008

Written by

Mặc định Windows Server 2008 chỉ cho phép nhiều nhất 2 máy tính cùng Remote vào Server để thay đổi cho phép nhiều máy tính Remote một lúc bạn hãy thực hiện tips sau:

1. Start –> Run — > Regedit.exe –> Enter

2. Tìm đến key sau

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer

3. Nếu fSingleSessionPerUser  không tồn tại bạn hãy tạo mới một DWORD với tên làfSingleSessionPerUser

4. Mở key fSingleSessionPerUser thay đổi

0

Cho phép nhiều người cùng Remote
1
Cho phép 1 người Remote
Article Tags:
· · ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/