Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Cài IonCube + Zend on Plesk Windows Server

September 18, 2008Category : IT & Network

I/Cài IonCube Loader :

1. Download IonCube Loader tại:  http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_win_x86_ipf.zip
2. Chạy setup và chọn next
3. Chọn Install to this computer
4. Chọn nơi cài đặt là %plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\extras thay vì cài trong program files
5. Chọn next và Install
6. Mở file php.ini của PHP 4.x và 5.x để thêm đường dẫn đến IonCube Loader’s Library

Trong
C:\WINDOWS\php.ini — với 4.x
%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\php.ini — với 5.x

Với PHP 4.x:
[ZEND] zend_extension_ts = %plesk_dir%\Additional\Php\extensions\ioncube\ioncube_loader_win_4.x.dll

Với PHP 5.x
[ZEND] zend_extension_ts = %plesk_dir%\Additional\Php\extensions\ioncube\ioncube_loader_win_5.x.dll

Khởi động lại IIS

kiểm tra với phpinfo

<?php
phpinfo();
?>

II/Cài đặt Zend Optimizer:

1. Download Zend Optimizer tại
http://www.zend.com/en/products/guard/downloads

2. Chạy setup và làm theo hướng dẫn, đến phần chọn path cài đặt chọn path là %plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\extras giống như IonCuber mà không cài vào Program Files.

3. Chọn web server là IIS

4. Chọn php.ini trong %plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\
Kiểm tra xem file phpinfo.php có đúng như sau không
[ZEND] zend_extension_ts = D:\SWsoft\Plesk\Additional\Php\extensions\ioncube\ ioncube_loader_win_x.x.dll
zend_extension_ts = “D:\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\lib\Zend ExtensionManager.dll”
zend_extension_manager.optimizer_ts=”D:\SWsoft\Ple sk\Additional\PleskPHP5\ext\lib\Optimizer-3.3.0″

5. Chọn thư mục gốc chưa website, mặc định là drive:\inetpub

6. Next > Install, bạn sẽ nhận được một thông báo yêu cầu tắt tất cả các web server để cài đặt > Yes để tiến hành cài đặt > Finish

7. Mở file php.ini của cả PHP 4.x and PHP 5.x theo đường dẫn

C:\WINDOWS\php.ini — for 4.x
%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\php.ini — for 5.x

Chèn vào file php.ini
Với PHP 4.x
[ZEND] zend_extension_ts = “%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\ext\lib\ZendExtensionManager.dll”
zend_extension_manager.optimizer_ts=”%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\ext\lib\Optimizer-3.3.0″

Với PHP 5.x
[ZEND] zend_extension_ts = “%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\extras\zend\lib\ZendExtensionManager.dll”
zend_extension_manager.optimizer_ts=”%plesk_dir%\Additional\PleskPHP5\extras\zend\lib\Optimizer-3.3.0″

8. Đây là bước quan trọng mà bạn phải thực hiện, vào regedit, tìm và xóa key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\IniFilePath nhưng không được xóa key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\5\IniFilePath kẻo nhầm

Khởi động lại IIS

Kiếm tra bạn xem file phpinfo.php, nếu như giống hình dưới đây tức là đã thành công

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top