Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Cấu hình Varnish hoạt động với CloudFlare và Nginx

March 20, 2018Category : I-Think

CloudFlare là một dịch vụ miễn phí tuyệt vời giúp website của bạn tăng tốc lên rất nhiều lần bằng cách hoạt động như một proxy, xử lý tất cả các request đến server.

CloudFlare

CloudFlare sẽ nén và cache các nội dung tĩnh như file CSS, JavaScript, hình ảnh và deliver đến người dùng thông qua mạng lưới CDN khổng lồ trên khắp thế giới.

Vì CloudFlare sẽ nhận toàn bộ các request từ người dùng rồi kết nối đến server của bạn, nên khi kiểm tra log file, bạn sẽ thấy toàn bộ các IP nguồn đều là của CloudFlare.

Điều này cũng tương tự khi bạn kết hợp Varnish (làm front end) với Nginx (back end) vậy, toàn bộ IP nguồn lúc này là 127.0.0.1 (localhost).

Trong bài hướng dẫn cài đặt Varnish với Nginx/Apache, đã hướng dẫn cấu hình để lấy IP nguồn của visitor. Tuy nhiên, khi kết hợp bộ ba CloudFlare, Varnish và Nginx chúng ta sẽ cần cấu hình khác một chút để có được IP thật của người dùng.

Cấu hình Varnish hoạt động với CloudFlare và Nginx

Đầu tiên, cấu hình để Nginx phân biệt được IP Proxy từ hệ thống CloudFlare và quy định header của IP gốc.

Mở file /etc/nginx/nginx.conf và thêm đoạn sau vào block http {}

http {
	set_real_ip_from  204.93.240.0/24;
	set_real_ip_from  204.93.177.0/24;
	set_real_ip_from  199.27.128.0/21;
	set_real_ip_from  173.245.48.0/20;
	set_real_ip_from  103.22.200.0/22;
	set_real_ip_from  141.101.64.0/18;
	set_real_ip_from  108.162.192.0/18;
	real_ip_header   CF-Connecting-IP;

Danh sách này sẽ thường xuyên thay đổi, do đó bạn cần liên tục update từ link chính thức này.

Tiếp theo, để Nginx biết được request được xử lý thông qua proxy là Varnish, chỉ cần thêm 127.0.0.1vào danh sách proxy trong file nginx.conf. Cấu hình hoàn chỉnh như sau:

http {
	set_real_ip_from  204.93.240.0/24;
	set_real_ip_from  204.93.177.0/24;
	set_real_ip_from  199.27.128.0/21;
	set_real_ip_from  173.245.48.0/20;
	set_real_ip_from  103.22.200.0/22;
	set_real_ip_from  141.101.64.0/18;
	set_real_ip_from  108.162.192.0/18;
	set_real_ip_from  127.0.0.1/32;
	real_ip_header   CF-Connecting-IP;

Đừng quên chỉnh sửa cấu trúc log_format nữa nhé:

    log_format   main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $status '
        '"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

Vậy là xong, restart Nginx bạn sẽ thấy IP gốc của người dùng sẽ xuất hiện trong access.log.

Tham khảo thêm đoạn code cấu hình vcl_recv của Varnish

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top