Sep 23, 2011
58 Views

Chống chôm link ảnh .htaccess

Written by

Xài file htaccess:

<IfModule mod_rewrite.c>
2.RewriteEngine On
3.RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://([^.]+\.)?domain\.com/ [NC]
4.RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(googlebot-image|msnbot|psbot|yahoo-mmcrawler) [NC]
5.RewriteRule \.(bmp|gif|jpe?g|png)$ - [NC,F]
6.</IfModule>

Với cách này thì khi site nào chôm link ảnh sẽ không thấy được ảnh

<IfModule mod_rewrite.c>
2.RewriteEngine On
3.RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://([^.]+\.)?domain\.com/ [NC]
4.RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(googlebot-image|msnbot|psbot|yahoo-mmcrawler) [NC]
5.RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/hotlink\.png$
6.RewriteRule \.(bmp|gif|jpe?g|png)$ /hotlink.png [L]
7.</IfModule>

Với cách này thì site nào chôm link ảnh sẽ thấy cái ảnh hotlink.png

Article Tags:
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/