Feb 3, 2017
129 Views

CS:GO command

Written by
// bo chuyen dong canh tay khi ngoi.
cl_viewmodel_shift_left_amt “0” cl_viewmodel_shift_right_amt “0”
// bo chuyen dong vu khi nhap nho khi di chuyen.
cl_bob_lower_amt “0” cl_bobamt_lat “0” cl_bobamt_vert “0”
Hướng dẫn config csgo net_graph
CSGO config.
Chỉnh net_graph theo vị trí mong muốn và nhỏ hơn dễ thương hơn
Copy và paste vào autoexec.cfg

//NET GRAPH
net_graph “1”
net_graphproportionalfont “0”
net_graphpos “2”

Nếu muốn net_graph chỉ hiện khi bấm tab thì thêm:

net_graphheight “9999”
bind “TAB” “+scorenet”
alias “+scorenet” “+showscores; net_graphheight 0”
alias “-scorenet” “-showscores; net_graphheight 9999”

Article Tags:
·
Article Categories:
Gaming
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/