Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Diệt virut: ” www.joyiex.com”

June 21, 2008Category : Virut/Trojan

Các bạn có thói quen diệt virus, spyware, malware bằng các trình quét tự động nhưng để tiết kiệm thời gian và tăng khả năng hiểu biết về chúng, mình bày các bạn diệt bằng tay

1. bạn vào Start -> run gõ: notepad chép đọan này vào

cd\
taskkill /f /im svohost.exe
del /f c:windows\svohost.exe

Lưu với tên: Diet.bat

Chạy nó!

2. Bạn vào Start -> run gõ: regedit
Tim:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce

Xóa hết các giá trị bên phải.

Sử dụng chức năng tìm kiếm(nhấn CTRL + F)
tìm: joyiex.com

Khóa nào chứa joyiex.com ban Delete

Restart may! xong

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top