Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Fix lỗi 16-bit MS-DOS Subsystem

June 9, 2008Category : IT & Network

Khi bạn sử dụng máy tính của mình , bạn có thể gặp 3 lổi như sau :
16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose ‘Close’ to terminate the application.
16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose ‘Close’ to terminate the application.
16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose ‘Close’ to terminate the application.

Nguyên nhân do 3 tập tin Config.nt , Autoexec.nt , Command.com bị hư .

Để giải quyết lổi này bạn làm như sau :
Đút đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM

Vào Start – Run gỏ cmd và nhấn phím Enter .
Ở trong Command Prompt , bạn gỏ như sau :

expand X:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
expand X:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
expand X:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com

Thoát khỏi Command Prompt
Lưu ý : X là ổ đĩa CD Windows XP .
Tiếp theo bạn mở Notepad lên .
Copy đọan code sau và đổi tên cho nó là config.nt

dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40

Tiếp theo mở Notepad lên và copy đoạn code sau và đặt tên là Autoexec.nt

@echo off
lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

Copy 3 tập tin trên vào thư mục Windows\System32 .
Khởi động lại máy tính .

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top