Jun 9, 2008
106 Views

Fix lỗi mất biểu tượng Administrative Tool

Written by

Bạn lở xóa nhầm công cụ Administrative Tools trong hệ điều hành Windows XP hoặc bạn vào Start – All Programs chọn Administrative Tools thì không thấy biểu tượng trong Administrative . Sau đây sẽ có ba cách để bạn khắc phục lại các biểu tượng bị mất trong Administrative Tools.

Cách 1 : Chỉnh lại Regedit
Đầu tiên bạn vào Start – Run gỏ regedit nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Shell Folders
Trong đây sẽ có một giá trị có tên Common Administrative Tools bạn nhấn chuột phải vào khóa này chọn Modify , bạn thiết lập cho giá trị này thành E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
(E: là ổ đĩa mà bạn cài hệ điều hành Windows XP )
Sau đó , bạn tìm đến khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\User Shell Folders
Bạn tìm đến giá trị Common Administrative Tools (nếu giá trị này không tồn tại , bạn vào Edit – New chọn String Value đẕt tên cho giá trị này là Common Administrative Tools) .

Sau đó bạn thiết lập cho giá trị này là %ALLUSERSPROFILE%\StartMenu\Programs\Administrativ e Tools
Đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính .
Bạn sẽ thấy biểu tượng Administrative Tools sẽ được phục hồi .
Nếu bạn thấy việc chĩnh trong Regedit khó và nguy hiểm , bạn chuyển qua bước 2 .

Bước 2 : Dùng Phần Mềm Restore Administrative Tools
Đầu tiên bạn tạo đường dẩn có dạng như sau :
E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools

Sau đó bạn vào website http://www.winxptutor.com/download/admintools.zip để tải về phần mềm miển phí Restore Administrative Tools (Dung lượng 8KB) . Phần mềm này có chức năng phục hồi các biểu tượng trong Administrative Tools bị mất .
Bạn chỉ cần nhấn nút Restore Administrative Tools item , nó sẽ tạo lại các biểu tượng bị mất trong Administrative Tools .

Cách 3 :
Sau khi bạn tạo đường dẩn E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools .
Bạn cũng có thể tạo shortcut cho các công cụ trong Administrative Tools bằng cách sau đây :
Bạn mở đường dẩn
E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
Trong cửa sổ Administrative Tools . Bạn nhấn chuột phải chọn New – Shortcut , ở dòng Type the location of the item , bạn nhập vào đường dẩn của shortcut .

Nhấn Next .
Ở dòng Type a name for this shortcut bạn nhập tên của shortcut . Nhấn Finish để kết thúc .
Sau đây là tên và đường dẩn danh sách các shortcut trong Administrative Tools để bạn tham khảo
Tên Đường Dẩn

Component Services %SystemRoot%\system32\Com\comexp.msc
Data Sources (ODBC) %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe
Event Viewer %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc
Local Security Policy %SystemRoot%\system32\secpol.msc

Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration

%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\msc orcfg.msc

Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Con figWizards.exe

Microsoft .NET Framework Configuration
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\msc orcfg.msc

Microsoft .NET Framework Wizards
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\Con figWizards.exe

Performance Monitor %SystemRoot%\system32\perfmon.msc

Services %SystemRoot%\system32\services.msc

Article Tags:
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/