Jun 9, 2008
270 Views

Fix lỗi SystemRoot\System32\ntdll.dll

Written by

Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình , có thể bạn nhận được thông báo lổi như sau :

STOP: c0000221 Unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll

Nguyên nhân của lỗi này là do tập tin ntdll.dll bị hư .
Vậy làm thế nào để khắc phục được lổi này .
Trứơc tiên bạn đẕt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM .
Tiếp theo bạn vào Recovery Console .
Trong đây bạn gỏ

COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntdll.dll
COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

Lưu ý : * : là ổ đĩa CDROM của bạn .

Thoát khỏi Recovery Console và khởi động máy tính

Article Tags:
· ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/