Nov 14, 2014
98 Views

Hướng dẫn cài đặt Memcached đầy đủ trên CentOS 6

Written by

Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

Mô hình hoạt động của Memcached:

memcached-architecture

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 6 64bit.

Cài đặt Memcached trên CentOS 6

Cài đặt Remi repository (có thể không cần nếu bạn đã cài đặt HocVPS Script)

rpm −Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel−release−5−4.noarch.rpm
rpm −Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi−release−5.rpm

Cài đặt Memcached package

yum install memcached

Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 512MB để cache (mặc định 64MB)

nano /etc/sysconfig/memcached

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="512"
OPTIONS=""

Khởi động Memcached

chkconfig memcached on
service memcached start

Kiểm tra xem Memcached có hoạt động hay không

memcached−tool 127.0.0.1:11211 stats

#127.0.0.1:11211 Field Value
accepting_conns 1
auth_cmds 0
auth_errors 0
bytes 0
bytes_read 14
bytes_written 768
cas_badval 0
cas_hits 0
cas_misses 0
cmd_flush 0
cmd_get 0
cmd_set 0
conn_yields 0
connection_structures 11
curr_connections 10
curr_items 0
decr_hits 0
decr_misses 0
delete_hits 0
delete_misses 0
evictions 0
get_hits 0
get_misses 0
incr_hits 0
incr_misses 0
limit_maxbytes 536870912
listen_disabled_num 0
pid 1232
pointer_size 64
rusage_system 0.000999
rusage_user 0.000000
threads 4
time 1402941264
total_connections 12
total_items 0
uptime 114
version 1.4.4

Chú ý thông số uptime phía cuối, như vậy là memcached đã sẵn sàng hoạt động rồi.

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng memcache.php stats để xem ngay trên trình duyệt.

Mở cổng Memcached (11211) trên Iptables Firewall

Sử dụng lệnh sau

iptables −A INPUT −m state −−state NEW −m tcp −p tcp −−dport 11211 −j ACCEPT

Khởi động lại Iptables Firewall

service iptables restart

Cài đặt Memcached PHP Module trên CentOS 6

Để Memcached có thể hoạt động được với PHP, chúng ta cần cài đặt thêm PHP module.

yum −−enablerepo=remi,remi−php55 install php−pecl−memcached php−pecl−memcache

Cuối cùng khởi động PHP và web server

service php−fpm restart
service nginx restart

Cài đặt Memcached làm việc với WordPress

Để Memcached có thể hoạt động với WordPress bạn cần sử dụng plugin cache W3 Total Cache.

W3 Total Cache

Trong phần cài đặt plugin, hãy chọn page cache method là Memcached cho các module Page Cache, Database Cache và Object Cache là xong.

Giờ thì hãy tận hưởng tốc độ vù vù mà Memcache đem lại nhé.

Article Tags:
· · · · · · · · · · · ·
Article Categories:
Code/Web
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/