Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Integration Services của Hyper-V

June 17, 2012Category : IT & Network

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các dịch vụ tích hợp (Integration Services) của Hyper-V, cách cài đặt chúng và cùng với đó là các hệ điều hành khách được hỗ trợ.Trước tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu về khái niệm Integration Services.

Integration Services là gì?

Trong một sản phẩm ảo hóa như Windows Server 2008 Hyper-V, việc cung cấp sự bảo mật và sự cách ly giữa các partition “cha” và “con” là rất quan trọng. Trong môi trường ảo hóa, các quá trình yêu cầu một giao diện giữa một partition “cha” và “con” phải được thực hiện theo cách như vậy nhằm mục đích không bị thỏa hiệp hoạt động bảo mật hoặc sự cách ly tài nguyên trong partition của chúng. Trong Hyper-V, Integration Services cung cấp sự hỗ trợ cho 5 thành phần độc nhất, các thành phần này cần đến một giao diện bảo vệ giữa partition “cha” và “con”. Các chức năng ở đây là:

 1. Đồng bộ thời gian
 2. Xung nhịp
 3. Shutdown
 4. Cặp trao đổi Key/Value
 5. Dịch vụ Volume Shadow-Copy (VSS)

Hyper-V Integration Services hiện hữu trong partition “con” chỉ sau khi chúng được cài đặt trong các hệ điều hành khách được hỗ trợ. Integration Services truyền thông với các thành phần trong ngăn xếp ảo của partition “cha” được thi hành như các thiết bị ảo (VDEV). Sự truyền thông giữa các thành phần partition “cha” và “con” diễn ra trên Hyper-V VMBus. VMBus hỗ trợ các kênh điểm – điểm, và có tốc độ cao nhằm bảo vệ sự truyền thông giữa các partition và nâng cao hiệu suất. Do VDEV quản lý mỗi chức năng partition “cha” nên cũng có dịch vụ riêng quản lý chức năng trong partition “con”.

Integration Services nhắm đến các vùng rất cụ thể để nâng cao chức năng và sự quản lý của các hệ điều hành khách trong phạm vi được hỗ trợ. Bạn cần lưu ý rằng chỉ có một số nhỏ các thành phần tích hợp (Integration Components) có thể được hỗ trợ cho một số hệ điều hành khách không phải Windows hoặc kế thừa. Cho ví dụ, vì VSS chỉ được hỗ trợ trong các hệ điều hành Windows bắt đầu từ phiên bản Windows Server 2003, nên VSS Integration Component sẽ không có trong Windows 2000 Server, Windows XP, hoặc các hệ điều hành Linux.

Đồng bộ thời gian

Một hệ điều hành đang chạy trực tiếp trên một máy chủ ảo thường dựa vào sự kết hợp các giao thức phần cứng và các giao thức mạng để duy trì sự chính xác về mặt thời gian. Trong Hyper-V, Integration Services cung cấp một giải pháp khác với các thủ tục mạng và phần cứng và bảo đảm rằng máy ảo chạy trong một partition “con” có thể sử dụng partition “cha” như một nguồn đồng bộ thời gian tin cậy và nhất quán. Cụ thể, sự đồng bộ về thời gian của Integration Services nhằm đến hai tình huống:

 • Giữ đồng bộ thời gian trong hệ điều hành khách để tính toán độ lệch thời gian trong máy ảo.
 • Khôi phục máy ảo từ một “snapshot” hoặc trạng thái đã được lưu.
 • Đồng bộ thời gian dựa trên partition “cha” có thể khắc phục các vấn đề dưới đây:
 • Sự thiếu kết nối mạng làm cho các giao thức mạng truyền thống không thể sử dụng.
 • Sự cần thiết đồng bộ nhanh hơn mà các giao thức mạng có thể cung cấp để cho phép khởi động nhanh máy ảo sau một trạng thái được lưu hoặc trong trường hợp khôi phục một “snapshot”.
 • Sự cần thiết đồng bộ trong sự kiện thời gian quan trọng đã trải qua khi máy ảo được duy trì online.

Trong trường hợp cuối cùng, một giao thức mạng chuẩn có thể làm thất bại sự đồng bộ vì sự khác biệt về thời gian cực đại được phép có thể bị vượt quá đối với các snapshot của máy ảo hoặc thậm chí sau một trạng thái được lưu.

Xung nhịp

Chức năng xung nhịp của Integration Services cung cấp một cơ chế nhằm phát hiện xem có hệ điều hành khách nào đang chạy trong một partition “con” mất tác dụng hay không cho partition “cha”. Về bản chất, partition “cha” sẽ gửi các yêu cầu xung nhịp đến một partition “con” và ghi lại sự kiện nếu một đáp trả không được thu về trong khoảng thời gian được đặt trước. Nếu một đáp trả xung nhịp không được thu về trong một khoảng thời gian delay mong đợi thì partition “cha” sẽ liên tục gửi các yêu cầu xung nhịp và tạo các sự kiện cho các đáp trả bị mất.

Shutdown

Để làm sáng tỏ chức năng shutdown một máy ảo mà không cần tương tác trực tiếp với hệ điều hành khách thông qua một kết nối máy ảo hoặc phiên giao thức desktop từ xa (RDP), Integration Services cung cấp một chức năng shutdown của máy ảo. Yêu cầu shutdown được khởi tạo từ partition “cha” đến partition “con” bằng cách sử d ụng việc gọi Windows Management Instrumentation (WMI).

Cặp trao đổi Key/Value

Mục đích của chức năng này nhằm cung cấp sự thiết lập, xóa và liệt kê các thông tin cụ thể về máy ảo và cấu hình hệ điều hành khách đang chạy trong partition “con”. Theo cách này, partition “cha” có thể yêu cầu thiết lập các giá trị dữ liệu cụ thể trong hệ điều hành khách, hoặc tìm dữ liệu để cung cấp nó cho các công cụ quản lý thuộc nhóm thứ ba.

Dữ liệu cặp Key/value được lưu trong registry của hệ điều hành khách:

 • HKLMSoftwareMicrosoftVirtual MachineAuto
 • HKLMSoftwareMicrosoftVirtual MachineExternal
 • HKLMSoftwareMicrosoftVirtual MachineGuestParameters

Mặc định, partition “con” cung cấp dữ liệu được lưu trong HKLMSoftwareMicrosoftVirtual MachineAuto cho partition “cha” theo yêu cầu, gồm có:

 • OSMajorVersion – Số phiên bản đa số của hệ điều hành khách

 • OSMinorVersion – Số phiên bản thiểu số của hệ điều hành khách

 • OSBuildNumber – Số của hệ điều hành khách

 • OSVersion – Phiên bản của hệ điều hành khách (ví dụ 5.0.2195)

 • OSPlatformId – Platform của hệ điều hành khách (Win9x, NT4,..)

 • CSDVersion – Gói dịch vụ mới nhất được cài đặt trong hệ điều hành khách

 • ServicePackMajor – Số phiên bản đa số của gói dịch vụ mới nhất đã được cài đặt trong hệ điều hành khách.

 • ServicePackMinor – Số phiên bản thiểu số của gói dịch vụ mới nhất đã được cài đặt trong hệ điều hành khách.

 • SuiteMask – Bộ sản phẩm có trong hệ thống.

 • ProductType – Kiểu sản phẩm đã cài đặt trong hệ thống (Workstation, Server, DC)

 • OSName – Tên thiết lập trong HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionProductName.

 • ProcessorArchitecture – Bộ nhận dạng kiến trúc bộ vi xử lý (Intel, Itanium, AMD, unknown)

 • FullyQualifiedDomainName – Tên miền hoàn chỉnh DNS phân biệt hệ điều hành khách. Tên này là sự kết hợp của host name và domain name của DNS. Nếu đây là một nút trong một cluster thì nó là tên DNS hoàn chỉnh của máy chủ ảo.

Partition “cha” cung cấp các giá trị trong HKLMSoftwareMicrosoftVirtual MachineGuestParameters cho partition “con”, gồm có:

 • HostName –Tên DNS được thiết lập trong hệ điều hành của partition “cha”. Nếu hệ thống là một nút của cluster thì đây là tên DNS của máy ảo.

 • PhysicalHostName – Tên không hoàn chỉnh thiết lập trong hệ điều hành của partition “cha”.

 • PhysicalHostNameFullyQualified – Tên hoàn chỉnh được thiết lập trong hệ điều hành của partition “cha”.

 • VirtualMachineName – Tên của máy ảo được sử dụng bởi ngăn xếp ảo.

Dịch vụ VSS

Với các hệ điều hành khách có hỗ trợ VSS, Integration Services cho phép partition cha yêu cầu sự đồng bộ và tình trạng không hoạt động của máy ảo đang chạy trong partition con. Nếu tất cả các hệ điều hành khách hỗ trợ VSS thì một backup toàn bộ máy chủ Hyper-V sẽ gồm tất cả các máy offline và online có thể được thực hiện bằng cách sử dụng snapshot của VSS.

Các thủ tục cài đặt của Integration Services

Việc cài đặt Integration Services phải được thực hiện sau khi hệ điều hành khách load lần đầu tiên. Khởi chạy ứng dụng Virtual Machine Connection từ bên trong giao diện quản lý Hyper-V Manager để kết nối hệ điều hành khách, đăng nhập bằng tài khoản có đặc quyền quản trị viên. Như thể hiện trong hình 1, bạn có thể chọn tùy chọn Insert Integration Services Setup Disk từ menu Action.

Hình 1: Chọn tùy chọn Insert Integration Services Setup Disk

Thao tác này sẽ gán một ISO image có tên vmguest.iso vào DVD drive của máy ảo. Sau đó quá trình cài đặt của Integration Services sẽ được bắt đầu một cách tự động. Bạn cần phải khởi động lại máy ảo khi quá trình cài đặt được hoàn tất. Bên cạnh đó cũng có thể thẩm định Integration Services đã được cài đặt trong hệ điều hành khách bằng cách duyệt các dịch vụ như thể hiện trong hình 2. Bạn có thể xem trong hình 2, VSS Integration Services không cài đặt trên Windows 2000.

Hình 2: Xem Integration Services

Sự hỗ trợ của Hyper-V Integration Services

Như đã đề cập ở trên, chỉ có một số thành phần Integration Services có thể được cài đặt trên các hệ điều hành Windows trước đây và các hệ điều hành Linux. Bảng 1 bên dưới gồm có sự hỗ trợ của Integration Services cho các hệ điều hành hỗ trợ Hyper-V.

Sự đồng bộ thời gian

Xung nhịp

Shutdown

Cặp trao đổi Key/Value

VSS

Hệ điều hành
Windows Server 2008 x64

Y

Y

Y

Y

Y

Windows Server 2008 x86

Y

Y

Y

Y

Y

Windows Server 2003 x64 with SP2

Y

Y

Y

Y

Y

Windows Server 2003 x86 with SP2

Y

Y

Y

Y

Y

Windows 2000 Server with SP4

Y

Y

Y

Y

N

Windows 2000 Advanced Server with SP4

Y

Y

Y

Y

N

Windows Vista x64 with SP1

Y

Y

Y

Y

Y

Windows Vista x86 with SP1

Y

Y

Y

Y

Y

Windows XP x86 with SP2/SP3

Y

Y

Y

Y

N

Windows XP x64 with SP2

Y

Y

Y

Y

N

Suse Linux Enterprise Server 10 x64

N

N

N

N

N

Suse Linux Enterprise Server 10 x86

N

N

N

N

N

Bảng 1: Matrix hỗ trợ của Integration Services

Kết luận

Các dịch vụ tích hợp của Hyper-V cung cấp một tập các thành phần hỗ trợ cơ bản nhưng có chứa chức năng quan trọng và sự tích hợp giữa Hyper-V “cha” và các partition “con”. Bạn nên cài đặt dịch vụ tích hợp (Integration Services) để bảo đảm tính sẵn có cho các dịch vụ này trong máy ảo của mình.

Theo quantrimang

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top