Jun 9, 2008
86 Views

Lỗi Run time error ‘429’

Written by

” Run time error ‘429’ là
ActiveXcombonet can’t create object!

Lỗi run time trên là lỗi về đồng bộ giờ hệ thống. Có thể là đồng bộ giờ của hệ thống máy trạm đối với domain hoặc cả máy trạm và domain đồng bộ giờ với server của microsoft .
vào comand line và gõ lệnh sau để đồng bộ :
net time /setsntp:”IP cần đồng bộ giờ “

Article Tags:
·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/