Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Magento] Listing sub-categories on a category page

September 7, 2013Category : Code/Web

Tutorial này sẽ hướng dẫn các bạn cho hiển thị danh sách sub-category bao gồm ảnh thumbnails và tên của subcategories trong trang category.
Bước 1: Đăng nhập vào admin: CMS -> Static Blocks -> Add New Block

Bước 2: Gọi block này vào nội dung static block -> save.
{{block type=”catalog/navigation” template=”catalog/navigation/subcategory_listing.phtml”}}

Bước 3: Catalog –> Manage Categories Chọn vào 1 category bất kì có subcategory chọn vào tab Display Settings Tab. Add static block vừa tạo ở trên vào category này ->save.

Bước 4: Tạo file block phtml : subcategory_listing.phtml được gọi trong static: theo đường dẫnapp/design/frontend/default/MY-TEMPLATE/template/catalog/navigation/ với nội dung sau

  < ?php $_categories=$this->getCurrentChildCategories();
  if($_categories->count()):
  $categorycount = 0;
  foreach ($_categories as $_category):
  if($_category->getIsActive()):
  $cur_category=Mage::getModel('catalog/category')->load($_category->getId());
  $layer = Mage::getSingleton('catalog/layer');
  $layer->setCurrentCategory($cur_category);
  $catName = $this->getCurrentCategory()->getName();
  if ($categorycount == 0){
  $class = "first";
  }
  elseif ($categorycount == 3){
  $class = "last";
  }
  else{
  $class = "";
  }
  ?>


 • < ?php echo $this->htmlEscape($_category->getName()) ?>

  < ?php echo $this->htmlEscape($_category->getName()) ?>

 • < ?php endif; if($categorycount == 3){ $categorycount = 0; echo "

\n\n

  ";
  }
  else{
  $categorycount++;
  }
  endforeach;
  endif;
  ?>

 

Bước 5: override block Navigation.php bằng cách coppyapp\code\core\Mage\Catalog\Block\Navigation.php sangapp\code\local\Mage\Catalog\Block\Navigation.php

Tìm tới funtion :
public function getCurrentChildCategories()
Và replace nội dung function này với nội dung sau:

public function getCurrentChildCategories()
{
$layer = Mage::getSingleton('catalog/layer');
$category = $layer->getCurrentCategory();
/* @var $category Mage_Catalog_Model_Category */
$collection = Mage::getModel('catalog/category')->getCollection();
/* @var $collection Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Mysql4_Category_Collection */
$collection->addAttributeToSelect('url_key')
->addAttributeToSelect('name')
->addAttributeToSelect('is_anchor')
->addAttributeToSelect('image')
->addAttributeToFilter('is_active', 1)
->addIdFilter($category->getChildren())
->setOrder('position', 'ASC')
->joinUrlRewrite()
->load();

$productCollection = Mage::getResourceModel('catalog/product_collection');
$layer->prepareProductCollection($productCollection);
$productCollection->addCountToCategories($collection);
return $collection;
}

 

Sau khi hoàn thành xóa cache và chạy thử xem kết quả:

 

 

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top