Sep 4, 2013
55 Views

[Magento] Show bố cục các file .phtml được gọi ra trên trang hiện tại

Written by
  1. Admin -> System -> Configuration.
  2. Chuyển “Current Configuration Scope” thành ’Main Website’ ở góc trên cùng bên trái.
  3. Chọn Developer Tab ở góc dưới cùng bên trái. Tìm mục Debug trong nội dung.
  4. Ở mục Template Path Hints: chọn Yes (also might want to add Block Names to hints)
Article Tags:
· ·
Article Categories:
Code/Web
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/