Jul 2, 2016
110 Views

PHP7 mysql lib to mysqli convert

Written by

Đây là thư viện để các bạn không phải sửa từng chút một trong code nữa
thêm include hoặc require trong config.php là được

<?php
namespace {
  if (!function_exists('\mysql_connect')) {
    define ('MYSQL_ASSOC', 1);
    define ('MYSQL_NUM', 2);
    define ('MYSQL_BOTH', 3);
    define ('MYSQL_CLIENT_COMPRESS', 32);
    define ('MYSQL_CLIENT_SSL', 2048);
    define ('MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE', 1024);
    define ('MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE', 256);
    function mysql_connect(
      $hostname = null,
      $username = null,
      $password = null,
      $new = false,
      $flags = 0
    ) {
      if ($new !== false) {
        trigger_error('Argument $new is no longer supported in PHP > 7', E_USER_WARNING);
      }
      if (null === $hostname) {
        $hostname = ini_get('mysqli.default_host') ?: null;
      }
      if (null === $username) {
        $username = ini_get('mysqli.default_user') ?: null;
      }
      if (null === $password) {
        $password = ini_get('mysqli.default_pw') ?: null;
      }
      $hash = sha1($hostname . $username . $flags);
      if ($hostname{1} != ':' && isset(\Dshafik\MySQL::$connections[$hash])) {
        \Dshafik\MySQL::$last_connection = \Dshafik\MySQL::$connections[$hash]['conn'];
        \Dshafik\MySQL::$connections[$hash]['refcount'] += 1;
        return \Dshafik\MySQL::$connections[$hash]['conn'];
      }
      if ($flags === 0) {
        \Dshafik\MySQL::$last_connection = $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password);
        $conn->hash = $hash;
        \Dshafik\MySQL::$connections[$hash] = ['refcount' => 1, 'conn' => $conn];
        return $conn;
      }
      try {
        \Dshafik\MySQL::$last_connection = $conn = mysqli_init();
        mysqli_real_connect(
          $conn,
          $hostname,
          $username,
          $password,
          '',
          null,
          '',
          $flags
        );
        // @codeCoverageIgnoreStart
        // PHPUnit turns the warning from mysqli_real_connect into an exception, so this never runs
        if ($conn === false) {
          return false;
        }
        // @codeCoverageIgnoreEnd
        $conn->hash = $hash;
        \Dshafik\MySQL::$connections[$hash] = ['refcount' => 1, 'conn' => $conn];
        return $conn;
      } catch (\Throwable $e) {
        trigger_error($e->getMessage(), E_USER_WARNING);
        // @codeCoverageIgnoreStart
        // PHPUnit turns the warning into an exception, so this never runs
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
    }
    function mysql_pconnect(
      $hostname = null,
      $username = null,
      $password = null,
      $flags = 0
    ) {
      $hostname = 'p:' . $hostname;
      return mysql_connect($hostname, $username, $password, false, $flags);
    }
    function mysql_close(\mysqli $link = null)
    {
      $isDefault = ($link === null);
      $link = \Dshafik\MySQL::getConnection($link, __FUNCTION__);
      if ($link === null) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        // PHPUnit Warning -> Exception
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      if (isset(\Dshafik\MySQL::$connections[$link->hash])) {
        \Dshafik\MySQL::$connections[$link->hash]['refcount'] -= 1;
      }
      $return = true;
      if (\Dshafik\MySQL::$connections[$link->hash]['refcount'] == 0) {
        $return = mysqli_close($link);
        unset(\Dshafik\MySQL::$connections[$link->hash]);
      }
      if ($isDefault) {
        Dshafik\MySQL::$last_connection = null;
      }
      return $return;
    }
    function mysql_select_db($databaseName, \mysqli $link = null)
    {
      $link = \Dshafik\MySQL::getConnection($link);
      return mysqli_query(
        $link,
        "USE " . mysqli_real_escape_string($link, $databaseName)
      ) !== false;
    }
    function mysql_query($query, \mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_query(\Dshafik\MySQL::getConnection($link), $query);
    }
    function mysql_unbuffered_query($query, \mysqli $link = null)
    {
      $link = \Dshafik\MySQL::getConnection($link);
      if (mysqli_real_query($link, $query)) {
        return mysqli_use_result($link);
      }
      return false;
    }
    function mysql_db_query($databaseName, $query, \mysqli $link = null)
    {
      if (mysql_select_db($databaseName, $link)) {
        return mysql_query($query, $link);
      }
      return false;
    }
    function mysql_list_dbs(\mysqli $link = null)
    {
      return mysql_query("SHOW DATABASES", $link);
    }
    function mysql_list_tables($databaseName, \mysqli $link = null)
    {
      $link = \Dshafik\MySQL::getConnection($link);
      return mysql_query("SHOW TABLES FROM " . mysql_real_escape_string($databaseName, $link), $link);
    }
    function mysql_list_fields($databaseName, $tableName, \mysqli $link = null)
    {
      $link = \Dshafik\MySQL::getConnection($link);
      $result = mysql_query(
        "SHOW COLUMNS FROM " .
        mysqli_real_escape_string($link, $databaseName) . "." .
        mysqli_real_escape_string($link, $tableName),
        $link
      );
      if ($result instanceof \mysqli_result) {
        $result->table = $tableName;
        return $result;
      }
      trigger_error("mysql_list_fields(): Unable to save MySQL query result", E_USER_WARNING);
      // @codeCoverageIgnoreStart
      return false;
      // @codeCoverageIgnoreEnd
    }
    function mysql_list_processes(\mysqli $link = null)
    {
      return mysql_query("SHOW PROCESSLIST", $link);
    }
    function mysql_error(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_error(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_errno(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_errno(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_affected_rows(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_affected_rows(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_insert_id($link = null) /*|*/
    {
      return mysqli_insert_id(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_result($result, $row, $field = 0)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      if (!mysqli_data_seek($result, $row)) {
        trigger_error(
          sprintf(
            "mysql_result(): Unable to jump to row %d on MySQL result index %s",
            $row,
            spl_object_hash($result)
          ),
          E_USER_WARNING
        );
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      $found = true;
      if (strpos($field, ".") !== false) {
        list($table, $name) = explode(".", $field);
        $i = 0;
        $found = false;
		    mysqli_field_seek($result, 0);
        while ($column = mysqli_fetch_field($result)) {
          if ($column->table == $table && $column->name == $name) {
            $field = $i;
            $found = true;
            break;
          }
          $i++;
        }
      }
      $row = mysql_fetch_array($result);
      if ($found && isset($row[$field])) {
        return $row[$field];
      }
      trigger_error(
        sprintf(
          "%s(): %s not found in MySQL result index %s",
          __FUNCTION__,
          $field,
          spl_object_hash($result)
        ),
        E_USER_WARNING
      );
      // @codeCoverageIgnoreStart
      return false;
      // @codeCoverageIgnoreEnd
    }
    function mysql_num_rows($result)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      $previous = error_reporting(0);
      $rows = mysqli_num_rows($result);
      error_reporting($previous);
      return $rows;
    }
    function mysql_num_fields($result)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_num_fields($result);
    }
    function mysql_fetch_row($result)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_fetch_row($result) ?: false;
    }
    function mysql_fetch_array($result)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_fetch_array($result) ?: false;
    }
    function mysql_fetch_assoc($result) /* : array|null */
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_fetch_assoc($result) ?: false;
    }
    function mysql_fetch_object($result, $class = null, array $params = []) /* : object|null */
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      if ($class == null) {
        $object = mysqli_fetch_object($result);
      } else {
        $object = mysqli_fetch_object($result, $class, $params);
      }
      return $object ?: false;
    }
    function mysql_data_seek($result, $offset)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_data_seek($result, $offset);
    }
    function mysql_fetch_lengths($result) /* : array|*/
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_fetch_lengths($result);
    }
    function mysql_fetch_field($result) /* : object|*/
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_fetch_field($result);
    }
    function mysql_field_seek($result, $field)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_field_seek($result, $field);
    }
    function mysql_free_result($result)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return mysqli_free_result($result);
    }
    function mysql_field_name($result, $field)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return \Dshafik\MySQL::mysqlFieldInfo($result, $field, 'name');
    }
    function mysql_field_table($result, $field)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return \Dshafik\MySQL::mysqlFieldInfo($result, $field, 'table');
    }
    function mysql_field_len($result, $field)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return \Dshafik\MySQL::mysqlFieldInfo($result, $field, 'len');
    }
    function mysql_field_type($result, $field)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return \Dshafik\MySQL::mysqlFieldInfo($result, $field, 'type');
    }
    function mysql_field_flags($result, $field)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      return \Dshafik\MySQL::mysqlFieldInfo($result, $field, 'flags');
    }
    function mysql_escape_string($unescapedString)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::$last_connection == null) {
        trigger_error(
          sprintf(
            "%s() is insecure; use mysql_real_escape_string() instead!",
            __FUNCTION__
          ),
          E_USER_NOTICE
        );
        return \Dshafik\MySQL::escapeString($unescapedString);
      }
      return mysql_real_escape_string($unescapedString, null);
    }
    function mysql_real_escape_string($unescapedString, \mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_escape_string(\Dshafik\MySQL::getConnection($link), $unescapedString);
    }
    function mysql_stat(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_stat(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_thread_id(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_thread_id(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_client_encoding(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_character_set_name(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_ping(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_ping($link);
    }
    function mysql_get_client_info(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_get_client_info(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_get_host_info(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_get_host_info(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_get_proto_info(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_get_proto_info(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_get_server_info(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_get_server_info(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_info(\mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_info(\Dshafik\MySQL::getConnection($link));
    }
    function mysql_set_charset($charset, \mysqli $link = null)
    {
      return mysqli_set_charset(\Dshafik\MySQL::getConnection($link), $charset);
    }
    function mysql_db_name($result, $row)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      // Alias as per http://lxr.php.net/xref/PHP_5_6/ext/mysql/php_mysql.c#319
      return mysql_result($result, $row, 'Database');
    }
    function mysql_tablename($result, $row)
    {
      if (\Dshafik\MySQL::checkValidResult($result, __FUNCTION__)) {
        // @codeCoverageIgnoreStart
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      // Alias as per http://lxr.php.net/xref/PHP_5_6/ext/mysql/php_mysql.c#321
      return mysql_result($result, $row, 'Table');
    }
    /* Aliases */
    function mysql_fieldname(... $args)
    {
      return mysql_field_name(... $args);
    }
    function mysql_fieldtable(... $args)
    {
      return mysql_field_table(... $args);
    }
    function mysql_fieldlen(... $args)
    {
      return mysql_field_len(... $args);
    }
    function mysql_fieldtype(... $args)
    {
      return mysql_field_type(... $args);
    }
    function mysql_fieldflags(... $args)
    {
      return mysql_field_flags(... $args);
    }
    function mysql_selectdb(... $args)
    {
      return mysql_select_db(... $args);
    }
    function mysql_freeresult(... $args)
    {
      return mysql_free_result(... $args);
    }
    function mysql_numfields(... $args)
    {
      return mysql_num_fields(... $args);
    }
    function mysql_numrows(... $args)
    {
      return mysql_num_rows(... $args);
    }
    function mysql_listdbs(... $args)
    {
      return mysql_list_dbs(... $args);
    }
    function mysql_listtables(... $args)
    {
      return mysql_list_tables(... $args);
    }
    function mysql_listfields(... $args)
    {
      return mysql_list_fields(... $args);
    }
    function mysql_dbname(... $args)
    {
      return mysql_db_name(... $args);
    }
    function mysql_table_name(... $args)
    {
      return mysql_tablename(... $args);
    }
  }
}
namespace Dshafik {
  class MySQL
  {
    public static $last_connection = null;
    public static $connections = [];
    public static function getConnection($link = null, $func = null)
    {
      if ($link !== null) {
        return $link;
      }
      if (static::$last_connection === null) {
        $err = "A link to the server could not be established";
        if ($func !== null) {
          $err = $func . "(): no MySQL-Link resource supplied";
        }
        trigger_error($err, E_USER_WARNING);
        return false;
      }
      return static::$last_connection;
    }
    public static function mysqlFieldInfo(\mysqli_result $result, $field, $what)
    {
      try {
        $field = mysqli_fetch_field_direct($result, $field);
      } catch (\Exception $e) {
        trigger_error(
          sprintf(
            "mysql_field_%s(): Field %d is invalid for MySQL result index %s",
            $what,
            $field,
            spl_object_hash($result)
          ),
          E_USER_WARNING
        );
        // @codeCoverageIgnoreStart
        // PHPUnit turns the warning into an exception, so this never runs
        return false;
        // @codeCoverageIgnoreEnd
      }
      if ($what == 'name' || $what == 'table') {
        return $field->{$what};
      }
      if ($what == 'len') {
        return $field->length;
      }
      if ($what == 'type') {
        return static::getFieldType($field->type);
      }
      if ($what == 'flags') {
        return static::getFieldFlags($field->flags);
      }
      return false;
    }
    public static function checkValidResult($result, $function)
    {
      if (!($result instanceof \mysqli_result)) {
        if ($function != "mysql_fetch_object") {
          trigger_error(
            $function . "() expects parameter 1 to be resource, " . strtolower(gettype($result)) . " given",
            E_USER_WARNING
          );
        }
        if ($function == "mysql_fetch_object") {
          trigger_error(
            $function . "(): supplied argument is not a valid MySQL result resource",
            E_USER_WARNING
          );
        }
        return false;
      }
    }
    public static function escapeString($unescapedString)
    {
      $escapedString = "";
      for ($i = 0; $i < strlen($unescapedString); $i++) {
        $escapedString .= self::escapeChar($unescapedString{$i});
      }
      return $escapedString;
    }
    protected static function getFieldFlags($what)
    {
      // Order of flags taken from http://lxr.php.net/xref/PHP_5_6/ext/mysql/php_mysql.c#2507
      $flags = [
        MYSQLI_NOT_NULL_FLAG => "not_null",
        MYSQLI_PRI_KEY_FLAG => "primary_key",
        MYSQLI_UNIQUE_KEY_FLAG => "unique_key",
        MYSQLI_MULTIPLE_KEY_FLAG => "multiple_key",
        MYSQLI_BLOB_FLAG => "blob",
        MYSQLI_UNSIGNED_FLAG => "unsigned",
        MYSQLI_ZEROFILL_FLAG => "zerofill",
        MYSQLI_BINARY_FLAG => "binary",
        MYSQLI_ENUM_FLAG => "enum",
        MYSQLI_SET_FLAG => "set",
        MYSQLI_AUTO_INCREMENT_FLAG => "auto_increment",
        MYSQLI_TIMESTAMP_FLAG => "timestamp",
      ];
      $fieldFlags = [];
      foreach ($flags as $flag => $value) {
        if ($what & $flag) {
          $fieldFlags[] = $value;
        }
      }
      return implode(" ", $fieldFlags);
    }
    protected static function getFieldType($what)
    {
      $types = [
        MYSQLI_TYPE_STRING => 'string',
        MYSQLI_TYPE_VAR_STRING => 'string',
        MYSQLI_TYPE_ENUM => 'string',
        MYSQLI_TYPE_SET => 'string',
        MYSQLI_TYPE_LONG => 'int',
        MYSQLI_TYPE_TINY => 'int',
        MYSQLI_TYPE_SHORT => 'int',
        MYSQLI_TYPE_INT24 => 'int',
        MYSQLI_TYPE_CHAR => 'int',
        MYSQLI_TYPE_LONGLONG => 'int',
        MYSQLI_TYPE_DECIMAL => 'real',
        MYSQLI_TYPE_FLOAT => 'real',
        MYSQLI_TYPE_DOUBLE => 'real',
        MYSQLI_TYPE_NEWDECIMAL => 'real',
        MYSQLI_TYPE_TINY_BLOB => 'blob',
        MYSQLI_TYPE_MEDIUM_BLOB => 'blob',
        MYSQLI_TYPE_LONG_BLOB => 'blob',
        MYSQLI_TYPE_BLOB => 'blob',
        MYSQLI_TYPE_NEWDATE => 'date',
        MYSQLI_TYPE_DATE => 'date',
        MYSQLI_TYPE_TIME => 'time',
        MYSQLI_TYPE_YEAR => 'year',
        MYSQLI_TYPE_DATETIME => 'datetime',
        MYSQLI_TYPE_TIMESTAMP => 'timestamp',
        MYSQLI_TYPE_NULL => 'null',
        MYSQLI_TYPE_GEOMETRY => 'geometry',
      ];
      return isset($types[$what]) ? $types[$what] : "unknown";
    }
    protected static function escapeChar($char)
    {
      switch ($char) {
        case "\0":
          $esc = "\\0";
          break;
        case "\n":
          $esc = "\\n";
          break;
        case "\r":
          $esc = "\\r";
          break;
        case '\\':
        case '\'':
        case '"':
          $esc = "\\{$char}";
          break;
        case "\032":
          $esc = "\\Z";
          break;
        default:
          $esc = $char;
          break;
      }
      
      return $esc;
    }
  }
}

 

Article Tags:
· · · · · · · · ·
Article Categories:
Code/Web
  http://linholiver.com

  https://linholiver.com/diary/about/