Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Recovery Mysql corrupt inndb itable1

May 27, 2018Category : Code/Web

1/ copy folder db cũ sang folder db mới
2/ zip các file frm
3/ vào https://recovery.twindb.com/ tạo cấu trúc db từ các file frm
4/ xóa tất cả các file đang có trong db folder mới
5/ vào list db xóa db > tạo lại
6/ tạo cấu trúc db với cấu trúc vừa tạo ở twindb
7/ chạy lệnh bên dưới để get list table innodb

SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = ‘dbname’ AND engine = ‘InnoDB’;

copy list đó ra notepad
replace đoạn cuối bằng lệnh dưới (cả dấu cách ở đầu lệnh)

DISCARD TABLESPACE;\nALTER TABLE

8/ copy *.ibd và *.myi *.myd (search với lệnh *.ibd OR *.my) file từ folder db cũ sang folder db mới
9/ ở file list tạo DISCARD TABLESPACE replace DISCARD bằng IMPORT
10/ Done

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top