Nov 23, 2014
96 Views

Reset Trial – Kaspersky Internet Security 2014

Written by

1)  Mở KIS, vào cấu hình > bổ sung > tự bảo vệ > bỏ chọn Self Defense

2)  Thoát KIS – chuột phải – thoát

3)  Copy đoạn mã tương ứng với phiên bản 32 or 64bit vào 1 file text, sau đó đổi tên file thành reset trial KIS 2014.bat

KIS 2014 (64 bit)

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\protected\LicStorage /f

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\SPC\Certificates /f

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\protected\AVP14.0.0\settings /v Ins_InitMode /t REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\protected\AVP14.0.0\settings /v EnableSelfProtection /t REG_DWORD /d 1 /f

start /d “C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0″ avpui.exe

KIS 2014 (32 bit)

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\LicStorage /f

REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\SPC\Cer tificates /f

REG ADD HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP14.0.0\set tings /v Ins_InitMode /t REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP14.0.0\set tings /v EnableSelfProtection /t REG_DWORD /d 1 /f

start /d “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 14.0.0″ avpui.exe

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/