Portfolio
local

WinNMP – Config

February 27, 2018Category : Code/Web IT & Network

How to send emails using PHP WinNMP has 2 options for processing emails sent by PHP’s mail() function: mSmtp and mailToDisk (default). To change the option, edit confphp.ini and modify sendmail_path: For Development use mailToDisk (the default): sendmail_path = ‘”C:/WinNMP/bin/php” -n -f “C:/WinNMP/include/tools/mailtodisk.php”‘ Emails will be saved to logmail-XX.txt For Production use mSmtp: sendmail_path = ‘”C:/WinNMP/bin/msmtp/msmtp.exe” -C “C:/WinNMP/conf/msmtp.ini” -t’ You also need to edit confmsmtp.ini in order to configure SMTP server options   How..

Read more
01.

Install Node.js – CentOS

December 18, 2017Category : Code/Web

Install the Distro-Stable Version of Node.js with YUM In order to download this version, we will use the yum package manager. Update your yum packages: sudo yum update Install Node.js: sudo yum install nodejs Verify the current version of Node.js: node –version Install npm (Node Package Manager): sudo yum install npm Install Node.js using NVM Instead of using yum, you can install..

Read more
02.

Cài đặt và cấu hình Let’s Encrypt trong OpenLiteSpeed

October 9, 2017Category : Code/Web IT & Network

Cài đặt Certbot Cách dễ dàng để cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên VPS là sử dụng Certbot Client. Trên CentOS 7, Certbot có sẵn ở EPEL Repository. Bạn chỉ cần enable lên với câu lệnh sau: 1 rpm –ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm Ubuntu bạn cần cấu hình Certbot PPA với câu lệnh sau: 1 2 3..

Read more
03.

Cài đặt WordPress trong web server OpenLiteSpeed

October 9, 2017Category : Code/Web IT & Network

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu Đăng nhập Maria DB với user root: 1 mysql –u root –p Tạo một cơ sở dữ liệu wordpress: 1 CREATE DATABASE wordpress; Tạo user: 1 CREATE USER ‘wpuser’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘wppassword’; Cấp quyền cho user: 1 2 3 GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO ‘wpuser’@‘localhost’ IDENTIFIED BY..

Read more
04.

Cách thêm website trong web server OpenLiteSpeed

October 9, 2017Category : Code/Web IT & Network

Cách thêm Virtual Host trong OpenLiteSpeed ​Truy cập WebAdmin: http://your_ip_adress:7080 ​Đi tới Virtual Hosts -> Add.  Nhập vào thông tin chi tiết như bên dưới: Variables Value Virtual Host Name ($VH_NAME) elegantjava.info Virtual Host Root ($VH_ROOT) $SERVER_ROOT/elegantjava.info/ Config File $SERVER_ROOT/conf/vhosts/$VH_NAME/elegantjava.info.conf Follow Symbolic Link Yes Enable Scripts/ExtApps Yes Restrained Yes ExtApp Set UID Mode Server UID Trong phần..

Read more
05.

Cách cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và MariaDB trên CentOS

October 9, 2017Category : IT & Network

Nó có tên gọi là OpenLiteSpeed. Đây là một HTTP server có hiệu suất rất tốt. Nó có thể xử lý một lượng lớn kết nối đồng thời mà tiêu tốn rất ít tài nguyên. Nó hỗ trợ cả giao thức SPDY/3.1 và HTTP/2. Cài đặt và cấu hình chứng chỉ Lets Encrypt trong OpenLiteSpeed rất..

Read more
06.

Phân tích hệ thống tiki.vn 2014

September 21, 2017Category : Code/Web

Tổng quan hệ thống Mọi lời nói không thể thay thế bằng hình ảnh rõ ràng được :) Tiki sử dụng Magento version 1.x Source code Magento sẽ được deploy lên 4 server web app, server Media và request sẽ được load balance qua 4 server này Database sử dụng là Percona MySQL được cấu..

Read more
07.

Các bước vào máy khi quên mật khẩu Windows 7

August 11, 2017Category : IT & Network

Trước tiên, các bạn hãy khởi động lại máy tính. Đến màn hình khởi động này thì tắt máy tính đi (bằng cách bấm nút nguồn, rút dây nguồn điện…): Đây có thể hiểu nôm na là quá trình gây lỗi, khiến cho Windows không thể khởi động được như bình thường. Và kết quả..

Read more
08.

[VPS] Netdata – Công cụ theo dõi hệ thống Real-time

September 28, 2016Category : IT & Network

Bạn có thể sử dụng tool này trên server để theo dõi gần như toàn bộ tình trạng hệ thống: Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency. Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage. Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc). Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc)…

Read more
09.

[VPS] Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive – Script sao lưu backup vps

September 28, 2016Category : IT & Network

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây. Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế..

Read more
010.

Ngăn chặn Microsoft theo dõi người dùng

August 27, 2015Category : IT & Network

Microsoft theo dõi bạn như thế nào? Thông qua Network Connectivity Status Indicator: Mỗi khi bạn khởi động máy tính, một test kết nối bạn sẽ được chạy tự động để kiểm tra kết nối Internet có khả dụng hay không Máy tính thực hiện kết nối request tới một text file trên NCSI Server của Microsoft (..

Read more
011.

ReportQueue folder too big – is it safe to delete?

July 3, 2015Category : IT & Network

We have noticed extremely large folder on our server. It happens that Error logs are kept there. Folder is here: c:\users\%username%\appdata\local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue We have deleted its content completely and we also disabled Error logging. In order to do this you need to change group policy (as administrator): Start gpedit.msc to open the group policy editor Browse..

Read more
013.

Bảo vệ bản quyền của bạn trên Facebook

June 29, 2015Category : Code/Web

Facebook hiện nay là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và Việt Nam, ngoài chức năng kết nối người quen, bạn bè thì facebook đang dần dần trở thành mội trường béo bở để phát triển kinh doanh cũng như tạo thu nhập cho những hot profile (các trang Facebook..

Read more
014.

Firefox install slient with config

March 25, 2015Category : IT & Network

To configure the Firefox default settings at the application level for all new and existing users you will need to use cusomised config file. There is one thing to note, that is that once the settings are configured it can not be changed by the user, whether or not you use ‘pref’ or ‘lockPref’. The..

Read more
015.
© Oliver / All rights reserved.
To top