Portfolio
resolution protocol

Các cách tấn công và phòng chống tấn công ARP (address resolution protocol)

June 9, 2008Category : IT & Network

Cách phát hiện và phòng chống: Dùng lệnh: + ipconfig /all xem MAC của mình + arp -a xem bảng ARP trên máy mình, kiểm tra MAC của B có phải đúng là MAC B hay không. + arp -d * xóa toàn bộ ARP table trên máy mình, như vậy các địa chỉ MAC..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top