Portfolio
version

Cài đặt Redis

February 10, 2018Category : IT & Network

Redis là gì? Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted set, string), đồng thời cho phép scripting bằng ngôn ngữ lua. Bên cạnh lưu trữ key-value trên RAM..

Read more
02.

Install Node.js – CentOS

December 18, 2017Category : Code/Web

Install the Distro-Stable Version of Node.js with YUM In order to download this version, we will use the yum package manager. Update your yum packages: sudo yum update Install Node.js: sudo yum install nodejs Verify the current version of Node.js: node –version Install npm (Node Package Manager): sudo yum install npm Install Node.js using NVM Instead of using yum, you can install..

Read more
03.

Phân tích hệ thống tiki.vn 2014

September 21, 2017Category : Code/Web

Tổng quan hệ thống Mọi lời nói không thể thay thế bằng hình ảnh rõ ràng được :) Tiki sử dụng Magento version 1.x Source code Magento sẽ được deploy lên 4 server web app, server Media và request sẽ được load balance qua 4 server này Database sử dụng là Percona MySQL được cấu..

Read more
04.

WinRar Settings Import Command Execution (< 5.30 beta 4)

March 10, 2017Category : Bug & Security

# Triggering the vulnerability # 1) Run this python script. # 2) Open WinRar # 3) Click Options # 4) Click Import/Export # 5) Import Settings from file # 6) Select the Specially crafted Settings.reg file #!/usr/bin/python -w # Title : WinRar Settings Import Command Execution # Date : 02/10/2015 # Author : R-73eN #..

Read more
05.

[Windows 10] Điều khiển máy tính từ xa dễ dàng với Quick Assist (thay thế teamviewer)

February 23, 2017Category : IT & Network

​ Windows 10 version 1607 đã được Microsoft tích hợp phần mềm kết nối từ xa có tên gọi là Quick Assist. Ưu điểm phần mềm này là có thể điều khiển máy tính khác mà không cần phải cùng mạng. Phần mềm này gần như thay thế hoàn toàn Remote Desktop Connection trước đây..

Read more
06.

[VPS] Cài đặt Memcached đầy đủ trên CentOS

September 28, 2016Category : Code/Web IT & Network

Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách..

Read more
07.

PHP Auto create XML playlist file

December 5, 2015Category : Code/Web

List file create order by abc <?php // *** requires PHP5 *** // search for jpg files $filter = “.mp3”; // path to the directory you want to scan $directory = ‘./audio’; $it = new RecursiveDirectoryIterator(“$directory”); foreach( new RecursiveIteratorIterator($it) as $file) { if (!((strpos(strtolower($file), $filter)) === false)) { $items[] = preg_replace(“#\\\#”, “/”, $file); } }..

Read more
08.

Add videojs player html5 with javascript

November 18, 2015Category : Code/Web

index.php <div id=”video”><p> Restart or F5 browser to view this content.</p></div> <link href=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/video-js.min.css” rel=”stylesheet”> <script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/videojs.min.js”></script> <script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/jquery.min.videojs.js”></script> <script type=’text/javascript’> var obj, source; obj = document.createElement(‘video’); $(obj).attr(‘id’, ‘example_video_test’); $(obj).attr(‘class’, ‘video-js vjs-default-skin’); $(obj).attr(‘controls’, ‘ ‘); $(obj).attr(‘poster’, ‘http://todaytv.club/movie_night_image.jpg’); $(obj).attr(‘preload’, ‘auto’); $(obj).attr(‘data-setup’, ‘{“inactivityTimeout”: 0}’); $(obj).attr(‘autoplay’, ‘true’); source = document.createElement(‘source’);..

Read more
09.

[WP] Hide My WP XSS vulnerability

November 2, 2015Category : Code/Web

Exploit Title: Hide My WP XSS vulnerability Date: 20-07-2015 Software Link: http://codecanyon.net/item/hide-my-wp-no-one-can-know-you-use-wordpress/4177158 Version 4.51.1 Google dork: ff957fea/includes/css/style.css Fix: turn off IDS logging

Read more
011.

[WP] W3 Total Cache settings with Cloudflare GUIDE

October 12, 2015Category : Code/Web

W3 Total cache is a WordPress Performance Optimization framework that is designed to improve user experience and page speed.  It is recommended by many web hosting providers, and used by countless major websites such as mashable.com as well as many others. W3TC  improves the user experience of your site by increasing web server performance by reducing..

Read more
012.

Isometric Angle Text Using CC3

September 22, 2015Category : Code/Web

HTML code: <h1>ISOMETRIC TEXT</h1> <p> Here’s a reworking of my original CSS3 Isometric Text demo, this version improves on the first attempt by using the CSS :after selector to duplicate the title to create the shadow – in fact the title IS the shadow &amp; the Isometric lettering is the :after content. </p> CSS code:..

Read more
013.

Cài đặt Dark theme cho các ứng dụng Windows 10

August 28, 2015Category : IT & Network

Microsoft đang thử nghiệm theme màu đen cho các ứng dụng Windows 10 PC để đồng bộ với Windows Phone. Để bật theme tối, ta cần phân ra 2 loại ứng dụng, một là thay đổi toàn cục theo Registry, hai là thay đổi trong thiết lập ứng dụng. Thay đổi thiết đặt Registry Thay..

Read more
014.

Change language for Windows 8 Single Language edition

June 29, 2015Category : IT & Network

When you buy a cheaper laptop you may have Windows 8 Single Language installed on it, which means there is a preinstalled interface language (or sometimes a few languages) and there is no official way to change them as you would in Windows 8 Core (the regular Windows 8). This is similar to what happens..

Read more
016.
© Oliver / All rights reserved.
To top