Jun 5, 2012
93 Views

Thêm dấu phẩy vào số

Written by

Hiệu ứng sẽ thêm dấu phẩy vào số để dễ phân biệt phần trăm, ngàn, triệu… Ví dụ trong hiệu ứng là số 123456789 trở thành 123,456,789.

JAVASCRIPT

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– Original: Martin Webb –>
<!– Web Site: http://www.irt.org –>

<!– Begin
function Comma(number) {
number = ” + number;
if (number.length > 3) {
var mod = number.length % 3;
var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : ”);
for (i=0 ; i < Math.floor(number.length / 3); i++) {
if ((mod == 0) && (i == 0))
output += number.substring(mod+ 3 * i, mod + 3 * i + 3);
else
output+= ‘,’ + number.substring(mod + 3 * i, mod + 3 * i + 3);
}
return (output);
}
else return number;
}
// End –>
</script>
<!–
This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
–>

HTML

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– Begin
document.write(Comma(1)+'<BR>’);
document.write(Comma(12)+'<BR>’);
document.write(Comma(123)+'<BR>’);
document.write(Comma(1234)+'<BR>’);
document.write(Comma(12345)+'<BR>’);
document.write(Comma(123456)+'<BR>’);
document.write(Comma(1234567)+'<BR>’);
document.write(Comma(12345678)+'<BR>’);
document.write(Comma(123456789)+'<BR>’);
document.write(Comma(1234567890)+'<BR>’);
// End –>
</script>

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Code/Web
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/