May 20, 2017
46 Views

[Trade Coin] Một số thông tin khác

Written by

*** Đồng thuận phân tán: như bitcoin, tất cả các xác nhận sổ cái không ai kiểm soát. Đồng thuận tập trung, như ripple, các xác nhận sổ cái qua 3 máy chủ của ripple đại diện cho 3 cái vòng tròng của nó

Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/