Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Varnish Agent – Công cụ quản lý và Theo dõi Varnish

March 20, 2018Category : I-Think

Khi chúng ta sử dụng Varnish, vấn đề là làm sao để theo dõi được tình trạng hệ thống và có thể điều chỉnh được các tham số cấu hình VCL. Với Varnish Agent, mọi chuyện rất đơn giản.

Varnish Agent là một tiến trình nhỏ kết nối với Varnish và các service liên quan để có thể trực tiếp quản lý và theo dõi tình trạng hoạt động của Varnish.

Sau khi cài đặt xong, Varnish Agent hoạt động trên port 6085, bạn có thể truy cập từ trình duyệt với đường dẫn http://domain.com:6085/html/ để xem thông tin Varnish. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh trực tiếp file cấu hình VCL luôn.

Hướng dẫn cài đặt Varnish Agent

Varnish Agent có sẵn trong repo của Varnish, nếu bạn cài đặt Varnish rồi thì chỉ cần chạy lệnh sau:

Trên CentOS

yum install varnish-agent

Trên Ubuntu

apt-get install varnish-agent

Chạy Varnish Agent:

service varnish-agent start

Ngoài ra, bạn có thể tự build từ source code, xem thêm tại đây.

Lấy thông tin username và password

Để truy cập vào được đường dẫn của Varnish Agent, bạn cần có username và password. Thông tin được lưu trong file /etc/varnish/agent_secret

Xem nội dung file:

cat /etc/varnish/agent_secret

Giờ bạn hãy truy cập vào đường dẫn http://domain.com:6085/html/ để xem thông tin Varnish nhé.

  • Phần Parameters có thể tùy chỉnh trực tiếp cấu hình Varnish.
  • Phần Running có thể start/stop Varnish hoặc xóa Cache
  • Tab VLC có thể chỉnh sửa lại file VCL

Nếu bạn không truy cập được, có thể do chưa mở port 6085. Hãy add thêm port này vào iptables.

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6085 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

Xem thêm thông tin về dự án này tại đây.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top