Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Dropbox – Sync folder bất kỳ ngoài folder Dropbox

March 20, 2012Category : IT & Network

Dropbox dường như chỉ có 1 nhược điểm duy nhất, đó là không cho phép ta đồng bộ những file/folder nằm ngoài thư mục mặc định Dropbox của chương trình. Nhưng thực ra, chúng ta hoàn toàn có khả năng làm điêu này bằng cách tạo một liên kết ảo (gần như kiểu một shortcut) tới thư mục Dropbox.

Ta làm điều này bằng cách:

Windows:
Dùng một trong 2 lệnh sau: lệnh JUNCTION trong Sysinternals, hoặc lệnh MKLINK có trong Windows Vista:

junction "C:\Documents and Settings\User\My Documents\My Dropbox\<folder muốn đồng bộ>" "C:\Path\To\DesiredFolder"
mklink /D "C:\Users\Steve\Documents\Dropbox\DesiredFolder" "C:\Path\To\<folder muốn đồng bộ>"

 

Mac OS X/Linux
Sử dụng lệnh ln:

ln -s /path/to/folder-muon-dongbo ~/Dropbox/folder-muon-dongbo
ln -s /path/to/desired-file ~/Dropbox/file-muon-dongbo

Hoặc, ta có thể mở Terminal, gõ vào ln -s rồi sau đó kéo thả file/folder cần đồng bộ vào cửa sổ Terminal, sau đó thả tới folder Dropbox vào rồi nhấn Return.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top