Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Find SMTP Mail Sever …

March 26, 2010Category : IT & Network

nslookup
Sẻ có:
*** Can’t find server name for address 192.168.1.1: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1

Do tui dùng IP động nên vậy, Nhưng không sao tại đây ngay con trỏ gỏ tiếp gmail.com
Kết quả sẻ có:
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1


Non-authoritative answer:
Name: gmail.com
Addresses: 64.233.171.83, 64.233.161.83, 209.85.171.83

Để nó hiển thị hết các thông tin khi hiển thị.
gỏ set type=any (khi gỏ xong nó không báo kết quả gì cả)

Tiếp tục gỏ gmail.com

Sẻ được:

Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:
gmail.com text =

“v=spf1 redirect=_spf.google.com”
gmail.com internet address = 64.233.171.83
gmail.com internet address = 64.233.161.83
gmail.com internet address = 209.85.171.83
gmail.com MX preference = 10, mail exchanger = alt2.gmail-smtp-in.l.google
.com
gmail.com MX preference = 50, mail exchanger = gsmtp147.google.com
gmail.com MX preference = 50, mail exchanger = gsmtp183.google.com
gmail.com MX preference = 5, mail exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com MX preference = 10, mail exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google
.com
gmail.com nameserver = ns1.google.com
gmail.com nameserver = ns4.google.com
gmail.com nameserver = ns2.google.com
gmail.com nameserver = ns3.google.com

gmail.com nameserver = ns1.google.com
gmail.com nameserver = ns2.google.com
gmail.com nameserver = ns4.google.com
gmail.com nameserver = ns3.google.com
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com internet address = 64.233.183.114
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com internet address = 64.233.183.27
gsmtp147.google.com internet address = 209.185.147.27
gsmtp183.google.com internet address = 64.233.183.27
gmail-smtp-in.l.google.com internet address = 209.85.143.27
gmail-smtp-in.l.google.com internet address = 209.85.143.114
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com internet address = 66.249.83.27
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com internet address = 66.249.83.114
>


01.
© Oliver / All rights reserved.
To top