Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Fix lỗi mất biểu tượng Administrative Tool

June 9, 2008Category : IT & Network

Bạn lở xóa nhầm công cụ Administrative Tools trong hệ điều hành Windows XP hoặc bạn vào Start – All Programs chọn Administrative Tools thì không thấy biểu tượng trong Administrative . Sau đây sẽ có ba cách để bạn khắc phục lại các biểu tượng bị mất trong Administrative Tools.

Cách 1 : Chỉnh lại Regedit
Đầu tiên bạn vào Start – Run gỏ regedit nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Shell Folders
Trong đây sẽ có một giá trị có tên Common Administrative Tools bạn nhấn chuột phải vào khóa này chọn Modify , bạn thiết lập cho giá trị này thành E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
(E: là ổ đĩa mà bạn cài hệ điều hành Windows XP )
Sau đó , bạn tìm đến khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\User Shell Folders
Bạn tìm đến giá trị Common Administrative Tools (nếu giá trị này không tồn tại , bạn vào Edit – New chọn String Value đẕt tên cho giá trị này là Common Administrative Tools) .

Sau đó bạn thiết lập cho giá trị này là %ALLUSERSPROFILE%\StartMenu\Programs\Administrativ e Tools
Đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính .
Bạn sẽ thấy biểu tượng Administrative Tools sẽ được phục hồi .
Nếu bạn thấy việc chĩnh trong Regedit khó và nguy hiểm , bạn chuyển qua bước 2 .

Bước 2 : Dùng Phần Mềm Restore Administrative Tools
Đầu tiên bạn tạo đường dẩn có dạng như sau :
E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools

Sau đó bạn vào website http://www.winxptutor.com/download/admintools.zip để tải về phần mềm miển phí Restore Administrative Tools (Dung lượng 8KB) . Phần mềm này có chức năng phục hồi các biểu tượng trong Administrative Tools bị mất .
Bạn chỉ cần nhấn nút Restore Administrative Tools item , nó sẽ tạo lại các biểu tượng bị mất trong Administrative Tools .

Cách 3 :
Sau khi bạn tạo đường dẩn E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools .
Bạn cũng có thể tạo shortcut cho các công cụ trong Administrative Tools bằng cách sau đây :
Bạn mở đường dẩn
E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
Trong cửa sổ Administrative Tools . Bạn nhấn chuột phải chọn New – Shortcut , ở dòng Type the location of the item , bạn nhập vào đường dẩn của shortcut .

Nhấn Next .
Ở dòng Type a name for this shortcut bạn nhập tên của shortcut . Nhấn Finish để kết thúc .
Sau đây là tên và đường dẩn danh sách các shortcut trong Administrative Tools để bạn tham khảo
Tên Đường Dẩn

Component Services %SystemRoot%\system32\Com\comexp.msc
Data Sources (ODBC) %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe
Event Viewer %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc
Local Security Policy %SystemRoot%\system32\secpol.msc

Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration

%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\msc orcfg.msc

Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Con figWizards.exe

Microsoft .NET Framework Configuration
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\msc orcfg.msc

Microsoft .NET Framework Wizards
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\Con figWizards.exe

Performance Monitor %SystemRoot%\system32\perfmon.msc

Services %SystemRoot%\system32\services.msc

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top