Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Fix lỗi SystemRoot\System32\ntdll.dll

June 9, 2008Category : IT & Network

Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình , có thể bạn nhận được thông báo lổi như sau :

STOP: c0000221 Unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll

Nguyên nhân của lỗi này là do tập tin ntdll.dll bị hư .
Vậy làm thế nào để khắc phục được lổi này .
Trứơc tiên bạn đẕt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM .
Tiếp theo bạn vào Recovery Console .
Trong đây bạn gỏ

COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntdll.dll
COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

Lưu ý : * : là ổ đĩa CDROM của bạn .

Thoát khỏi Recovery Console và khởi động máy tính

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top