Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[WP] Gzip cho css,js

January 24, 2010Category : Code/Web

– Thay file style.css thành style.css.php. Mục đích là để chèn code php vào
– Chèn đoạn code sau vào trên cùng của file vừa đổi tên

<?php
ob_start ("ob_gzhandler");
header("Content-type: text/css; charset: UTF-8");
header("Cache-Control: must-revalidate");
$offset = 60 * 60 ;
$ExpStr = "Expires: " .
gmdate("D, d M Y H:i:s",
time() + $offset) . " GMT";
header($ExpStr);
?>

– Sửa lại trong header.php để gọi lại style.
Thay đoạn này

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url');type="text/css" />

bằng

<link rel=”stylesheet” href=”<?php bloginfo(‘template_directory’); ?>/style.css.php” type=”text/css” />

Như vậy là chúng ta đã Gzip cho css.
Để gzip cho js thì chúng ta cũng làm tương tự, ví dụ như ở đây để gzip thư viện (jquery.js)
– Đổi tên file jquery.js thành jquery.js.php. Mục đích là để chèn code php vào
– Chèn đoạn code sau vào phần trên cùng của file vừa đổi tên

<?php
	header("Content-type: text/javascript");
	ob_start ("ob_gzhandler");
	header("Content-type: application/x-javascript; charset: UTF-8");
	//header("Cache-Control: must-revalidate");
	$offset = 60 * 60 ;
	$ExpStr = "Expires: " .
	gmdate("D, d M Y H:i:s",
	time() + $offset) . " GMT";
	header($ExpStr);
?>

– Gọi lại js
Thay

<script type='text/javascript' src='http://yourdomain.com/wp-content/themes/yourtheme/js/jquery.js' ></script>

bằng

<script type='text/javascript' src='http://yourdomain.com/wp-content/themes/yourtheme/js/jquery.js.php' >

– Nếu blog của bạn có nhiều file js thì một cách tối ưu là gom chúng lại

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top