Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS

November 14, 2014Category : Code/Web

Sử dụng APC hoặc APCu từ lâu đã là một phương pháp opcode cache được sử dụng rộng rãi để tối ưu hoạt động của VPS. Tuy nhiên APC không được cập nhật, nâng cấp thường xuyên (phiên bản stable mới nhất 3.1.9 ra ngày 2011-05-14) và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một số lỗi vặt.

Với sự xuất hiện của Zend OPcache mặc định đi kèm từ phiên bản PHP 5.5 trở về sau, mình dự đoán đây sẽ là xu hướng trong tương lai để thay thế cho APC hoặc các opcode cache khác.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Zend OPcache với phiên bản PHP 5.5 và 5.6. Các phiên bản PHP 5.4 hoặc 5.3 sẽ có cách cài đặt khác, mình không đề cập trong bài viết này.

Để xem phiên bản PHP hiện tại bạn hãy sử dụng lệnh php −v

Các bạn có thể sử dụng tham số −enable−opcache khi compile PHP, tuy nhiên cách này hơi khó thực hiện với đa số người dùng, do đó hãy dùng cách cài đặt thêm extension cho PHP. Lưu ý cần cài đặt PHP trước khi bắt đầu.

1. Thêm repo epel, remi

## CentOS 7 ##
rpm −Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel−release−7−2.noarch.rpm
rpm −Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi−release−7.rpm

## CentOS 6 ##
rpm −Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel−release−6−8.noarch.rpm
rpm −Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi−release−6.rpm

Bước này có thể bỏ qua nếu bạn đã làm theo hướng dẫn cài đặt LEMP trên CentOS.

2. Cài đặt PHP’s Zend Opcache

## PHP 5.6 ##
yum −enablerepo=remi,remi−php56 install php−opcache
service php−fpm restart

## PHP 5.5 ##
yum −enablerepo=remi,remi−php55 install php−opcache
service php−fpm restart

Sau khi cài đặt xong, bạn hãy xem thông tin phpinfo(), nếu có Zend OPcache xuất hiện như bên dưới là đã thành công.

Zend OPcache

3. Cấu hình PHP’s Zend Opcache

Mặc định, OPcache sử dụng 128MB bộ nhớ và cache tối đa 4.000 files. Nếu bạn muốn thay đổi tham số này thì chỉ cần chỉnh sửa trong file cấu hình /etc/php.d/opcache.ini

nano /etc/php.d/opcache.ini

Các thông tin cần chỉnh

opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=50000
opcache.revalidate_freq=60
opcache.fast_shutdown=1
opcache.enable_cli=1

4. Web Viewer

Không giống như APC, Zend OPcache có rất nhiều ứng dụng web viewer để theo dõi tình trạng sử dụng OPcache.

1) Opcache-Status by Rasmus Lerdorf

Đẹp, đơn giản nhưng ít tính năng.

Cài đặt

wget https://raw.github.com/rlerdorf/opcache−status/master/opcache.php

Hình ảnh

rlerdorf-opcache-status

2) opcache-gui by amnuts

Responsive, nhiều tính năng và có thể reset/flush opcache.

Cài đặt

wget https://raw.github.com/amnuts/opcache−gui/master/index.php −O op.php

Hình ảnh

amnuts-opcache-gui

3) ocp.php by ck-on

Giao diện hoài cổ, là cách tốt nhất để phân tích cache.

Cài đặt

wget https://gist.github.com/ck−on/4959032/raw/0b871b345fd6cfcd6d2be030c1f33d1ad6a475cb/ocp.php

Hình ảnh

ck-Opcache-Control-Panel

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top