Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Magento] Remove phần thập phân trong giá sản phẩm

March 18, 2014Category : Code/Web

– Mở  file Currency.php theo đường dẫn code/core/Mage/Directory/Model/Currency.php
Copy file Currency.php và chuyển vào thư mục
code/local/Mage/Directory/Model/Currency.php
( Làm việc này để tránh tác động vào lõi code core của Magento, thuận tiện cho việc nâng cấp Magento sau này.)
– Tìm đến function: format dòng.

public function format($price, $options=array(), $includeContainer = true, $addBrackets = false)
{
return $this->formatPrecision($price, 2, $options, $includeContainer, $addBrackets);
}

Đổi thành:

public function format($price, $options=array(), $includeContainer = true, $addBrackets = false)
{
return $this->formatPrecision($price, 0, $options, $includeContainer, $addBrackets);
}

Sau đó xóa cache và kiểm tra.

– Lưu ý: Cách trên là sửa trực tiếp vào core, nên nếu làm chuyên nghiệp thì nên override  file đó :D

 

Với file Lang

Step 1: Open file: \llib\Zend\Locale\Data\vi.xml
Step 2: Search [currencyFormatLength] tag
Old line:
<pattern> #,##0.00 ¤</pattern>
New line:
<pattern>#,##0.00 VNĐ</pattern>
Action:
1. [Select all] -> [Refresh] -> [Submit] 2. [Flush Cache Storage]

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top