Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Magento] Show bố cục các file .phtml được gọi ra trên trang hiện tại

September 4, 2013Category : Code/Web
  1. Admin -> System -> Configuration.
  2. Chuyển “Current Configuration Scope” thành ’Main Website’ ở góc trên cùng bên trái.
  3. Chọn Developer Tab ở góc dưới cùng bên trái. Tìm mục Debug trong nội dung.
  4. Ở mục Template Path Hints: chọn Yes (also might want to add Block Names to hints)
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top