Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Magento] Xóa thuộc tính

September 24, 2013Category : Code/Web

Bạn muốn xóa một thuộc tính. Nhưng không có tùy chọn xóa trong khi bạn chỉnh sửa các thuộc tính. Điều này có nghĩa rằng thuộc tính là thuộc tính hệ thống. Thuộc tính hệ thống không thể bị xóa. Thuộc tính chỉ người dùng định nghĩa có thể bị xóa.

Để xóa các thuộc tính của hệ thống các bạn làm như sau:
– Tới phpMyAdmin
– Đến cơ sở dữ liệu cài đặt Magento của bạn
– Tới bảng eav_attribute
– Duyệt cột attribute_code tìm đến các thuộc tính mà bạn muốn loại bỏ như là thuộc tính hệ thống
– Chỉnh sửa các dòng của bảng thuộc tính của bạn
– Tìm trường “is_user_defined ‘
– Đặt nó vào 1

Bây giờ thuộc tính của bạn không còn là thuộc tính bắt buộc của hệ thống và bạn có thể xóa bỏ nó.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top