Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Tạo File ẩn hệ thống

June 9, 2008Category : IT & Network

Ngoài chức năng hide bình thường, còn có 1 chức năng hide cao hơn đó là hide hệ thống

Nếu bạn làm cho file có tên là test.jpg
Và file này đặt trong D:\test.jpg
Thì lệnh trên sẽ là

D:\attrib +h +s D:\test.jpg

Tương tự ta có thể làm với các folder

ta có thể kéo thả file hoặc folder vào thay vì viết lại đường dẫn dài dòng

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top