Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[magento] Tăng tốc độ cho magento

August 30, 2013Category : Code/Web

Một trong những nhược điểm của Magento là tốc độ nếu cấu hình mặc định được sử dụng.
Có nhiều cách nhất định làm cho nó chạy nhanh hơn.
Với tôi thì tôi thết tốt nhất là để cho phép nén Gzip bằng cách thay đổi. Htaccess một chút. Bạn chỉ cần bỏ ghi chú một phần của mã. Trong trường hợp của tôi, việc tăng tốc độ là chính xác 235%.

Tìm các dòng sau trong Magento tập tin htaccess của bạn. Và thay thế chúng với mã sau đây:

############################################
## enable apache served files compression
## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#gzip

# Insert filter
SetOutputFilter DEFLATE

# Netscape 4.x has some problems…
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

# Netscape 4.06-4.08 have some more problems
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
# Don’t compress images
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

# Make sure proxies don’t deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

# enable resulting html compression
php_flag zlib.output_compression on

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top