Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Thêm dấu phẩy vào số

June 5, 2012Category : Code/Web

Hiệu ứng sẽ thêm dấu phẩy vào số để dễ phân biệt phần trăm, ngàn, triệu… Ví dụ trong hiệu ứng là số 123456789 trở thành 123,456,789.

JAVASCRIPT

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– Original: Martin Webb –>
<!– Web Site: http://www.irt.org –>

<!– Begin
function Comma(number) {
number = ” + number;
if (number.length > 3) {
var mod = number.length % 3;
var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : ”);
for (i=0 ; i < Math.floor(number.length / 3); i++) {
if ((mod == 0) && (i == 0))
output += number.substring(mod+ 3 * i, mod + 3 * i + 3);
else
output+= ‘,’ + number.substring(mod + 3 * i, mod + 3 * i + 3);
}
return (output);
}
else return number;
}
// End –>
</script>
<!–
This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
–>

HTML

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– Begin
document.write(Comma(1)+'<BR>’);
document.write(Comma(12)+'<BR>’);
document.write(Comma(123)+'<BR>’);
document.write(Comma(1234)+'<BR>’);
document.write(Comma(12345)+'<BR>’);
document.write(Comma(123456)+'<BR>’);
document.write(Comma(1234567)+'<BR>’);
document.write(Comma(12345678)+'<BR>’);
document.write(Comma(123456789)+'<BR>’);
document.write(Comma(1234567890)+'<BR>’);
// End –>
</script>

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top