Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Trade Coin] Một số thông tin khác

May 20, 2017Category : MMO

*** Đồng thuận phân tán: như bitcoin, tất cả các xác nhận sổ cái không ai kiểm soát. Đồng thuận tập trung, như ripple, các xác nhận sổ cái qua 3 máy chủ của ripple đại diện cho 3 cái vòng tròng của nó

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top